Bóg się nam narodził. 

Przyniósł nam nadzieję na każdy dzień.

Przyniósł nam pokój, abyśmy mogli rozwiązać najtrudniejsze sprawy.

Nadziei w sercach, pokoju w czynach,

radości w gronie rodzinnym

życzą 

w imieniu Prawa i Sprawiedliwości 

Lucyna Podhalicz        Bożena Ryczan

 

 

Obraz powyżej: Boże Narodzenie pędzla Janusza Szpyta.

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości 19 grudnia odbyło się konferencja prasowa z udziałem posła na Sejm Andrzeja Matusiewicza oraz pełnomocnika PiS w Przemyślu Lucynę Podhalicz. Poseł Matusiewicz przedstawił szczegółowo przebieg zdarzeń w Sejmie i poza Sejmem, które miały miejsce w nocy z 16 na 17 grudnia tego roku. Poseł jako bezpośredni uczestnik zrelacjonował wydarzenia co do minuty, mówił m.in., że larum podnoszone przez opozycję jest nieadekwatne do stanu faktycznego i stanowi kolejną  w wymiarze groźnym próbę destabilizacji parlamentu. Wykluczenie posła Szczerby, który wielokrotnie był już karany dyscyplinarnie za łamanie Regulaminu Sejmu, stało się pretekstem do zerwania przez opozycję obrad. Zdaniem posła Matusiewicza pretekst dla opozycji musiał się znaleźć, nie było ważne, jaki on będzie, mogła być nim każda inna sytuacja. Intencją opozycji było bowiem zerwanie obrad, niedopuszczenie do uchwalenia budżetu na rok 2017, gdyż nieuchwalenie budżetu skutkuje dymisją rządu. Zamówienie na ten dzień ponad 1000 kanapek w barze Sejmu świadczy o planowanym przygotowywaniu się opozycji do okupacji parlamentu. Poseł Matusiewicz przypomniał, że w Sejmie jest akredytowanych ponad 800 dziennikarzy (200 akredytacji stałych, 300 wydawanych na określony czas oraz ok 300 indywidualnych wydawanych w ciągu roku). – Osobiście pamiętam - mówił poseł - że środowisko dziennikarskie na różnych forach uprzednio wielokrotnie podnosiło potrzebę uregulowania i usprawnienia pracy dziennikarzy. –Większość mówiła wręcz „coś z tym trzeba zrobić”. Na zakończenie poseł przekazał dziennikarzom zdjęcia wykonane osobistym telefonem w sali kolumnowej w nocy z 16 na 17 grudnia na potwierdzenie złożonych wcześniej słów. Na zdjęciach tych widać również niktórych posłów z PO z Podkarpacia.

Co do kworum i przeniesienia obrad, poseł Matusiewicz zdecydowanie stwierdził, że wszystko zostało oparte na przepisach prawa. Z uwagi na uniemożliwienie marszałkowi Sejmu możliwości prowadzenia posiedzenia (okupacja mównicy dla posłów, zablokowanie marszałkowi i asystentom możliwości dojścia do foteli na prezydium), zostało ono przeniesione do sali kolumnowej. To że niektórzy posłowie opozycji nie uczestniczyli w uchwalaniu budżetu, a ci którzy przebywali w sali kolumnowej nie zadawali pytań i nie składali wniosków formalnych, było ich wewnętrznym wyborem.

W dalszej części konferencji Lucyna Podhalicz poinformowała dziennikarzy o tym, że w grudniu z inicjatywy marszałka Kuchcińskiego odbyło się w Warszawie spotkanie samorządowców z przedstawicielami rządu RP, głównie pochodzącymi z Podkarpacia. Rozmowy dotyczyły m.in. przygotowywanego obecnie przez rząd PiS rozwiązania, aby miasta o statusie takim jak Przemyśl, mogły otrzymać dodatkowe środki na inwestycje. Rzecz w tym, że ustalenia zawarte jeszcze pomiędzy rządem PO a Komisją Europejską wykluczają czy też czynią bardzo trudnym zmianę już wprowadzonych w życie regionalnych programów operacyjnych. Programy te opracowane przez poprzedni rząd wspierają duże miasta – metropolie. Stąd też rząd Prawa i Sprawiedliwości w myśl zasady zrównoważonego rozwoju zamierza przeznaczyć dodatkowe środki na takie miasta jak nasze. 

 

 

Tekst i zdjęcia A. Malicki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na placu apelowym przemyskiej jednostki wojskowej odbyła się 19 grudnia uroczystość zdania i objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Dowódca uroczystości kpt. Artur Wrembel dokładnie w samo południe zameldował Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich płk. dypl. Jarosławowi Mokrzyckiemu gotowość pododdziałów do uroczystego apelu. Dowódcy podhalańczyków towarzyszył zdający obowiązki kpt. Dariusz Bednarczuk, który czasowo pełnił funkcję oraz przyjmujący dowodzenie ppłk Marcin Dusza.

W uroczystości udział wzięli m.in. poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz, JE ks. biskup Stanisław Jamrozek, przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, zastępca prezydenta Przemyśla Grzegrz Hayder, wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk oraz przedstawiciele wielu służb mundurowych.

Składając podziękowanie odchodzącemu oraz gratulując nowemu dowódcy, poseł Matusiewicz powiedział: „Służba ojczyźnie to nie tylko przywilej i zaszczyt, to przede wszystkim obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom”. Uroczystości zakończyło odśpiewanie przez żołnierzy hymnu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz przemarsz pododdziałów jednostki przed trybuną honorową.

Zobacz fotolerację.

Tekst i zdjęcia Aleksander Malicki.

List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

W związku z trwającą nagonką, eskalacją sporu i powielaniem w mediach nieprawdziwego obrazu sytuacji w Sejmie, tj. działaniami wymierzonymi bezpośrednio w autorytet Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz przedstawicieli partii rządzącej, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takich działań i wzywamy liderów partii opozycyjnych, lewicowo-liberalnych mediów i wszystkich grup społecznych zaangażowanych w konflikt do zaprzestania swoich działań i podjęcia dialogu.

Jednocześnie wyrażamy swoją solidarność z Panem Marszałkiem Markiem Kuchcińskim stając w obronie człowieka, który swoim życiem i zaangażowaniem zarówno w działalność opozycyjną w czasach PRL jak i publiczną w wolnej Polsce dowiódł i potwierdził ważność i słuszność niesionych przez siebie wartości budowanych na chrześcijańskim szacunku do każdego człowieka. Zarzewie sporu, którym rzekomo miało być wykluczenie Posła Michała Szczerby z obrad Sejmu spotkało się z nieadekwatną, wręcz histeryczną reakcją tzw. „opozycji totalnej”.

Zajęcie mównicy, uniemożliwienie Marszałkowi prowadzenia obrad i de facto sparaliżowanie posiedzenia musiało spotkać się z reakcją Marszałka Sejmu, który czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Sejmu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń. Wykluczenie Posła z obrad Sejmu jest jedną z sankcji przewidzianych w Regulaminie Sejmu RP. W art. 175 pkt. 5 Regulaminu czytamy: „Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany w trybie ust. 4; poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę posiedzeń. Jeżeli poseł nie opuści sali posiedzeń, Marszałek Sejmu zarządza przerwę w obradach”.